Partiprogram

– En gjeng du rett og slett blir glad i! Maren Grøthe

Publisert av Senterpartiet i Melhus Søndag 4. august 2019

UNG I MELHUS

 • Ungdomsrådet skal være et viktig talerør med høringsrett til Kommunestyret i saker som angår dem. 
 • Ungdomsrabatt på buss og tog.
 • Ny fritidsklubb i søndre del av kommunen og videreutvikle de andre fritidsklubbene i kommunen. 
 • Helsestasjon for ungdom videreføres og åpningstidene samkjøres med videregående skole og busstilbudet. 
 • Videreutvikle sexualundervisningen . 
 • Idrett; sikre gode treningstilbud for alle, rammevilkår og nok spilleflater. Inkludering og tiltak som hindrer frafall.
 • Styrke helsesykepleiertjenesten på alle skolene. 
 • Kulturskolen skal være mangfoldig og desentralisert
 • Sikre gode forhold for frivillig kulturarbeid, eks. kor og korps 
 • Isflater på alle skolene. 
 • Skøytebane, park- og lekeareal i Melhus sentrum.
 • To lærlinger pr. 1000 innbygger årlig, kommunalt opplæringskontor etableres.
 • Utvide og utvikle Ung i jobb til å gjelde hele året.
 • Hjem for en 50-lapp etableres.

SKOLE OG OPPVEKST 

 • Opprettholde dagens skolestruktur.
 • Mat i ungdomsskolen 
 • Kokk i barnehagen 
 • Tverrfaglighet i skolen. 
 • Praktiske valgfag i ungdomsskolen.
 • Etter- og videreutdanning for pedagoger.
 • Jobbskygging som valgfag 
 • Styrk samarbeidet med Ungt entreprenørskap for å stimulere fremtidens næringsliv. 
 • Styrking av rådgivertjenesten. 
 • Opprette hjertersoner rundt skolene. 
 • Utnytte kapasiteten på Brekkåsen Idrettsbarnehage før ny barnehage bygges i nedre Melhus.
 • Sikre et bredt linjetilbud på Melhus vgs. som dekker det lokale næringslivets behov.
 • Arbeide for at ungdom i nedre Melhus kan velge  
 • Skjetlein VGS som nærskole på TIP
 • Alternativ opplæringsarena for barnetrinnet

IDRETT OG KULTUR

 • Utvikle Jårakjølen som regionanlegg for ski med felles løypekjøring sammen med Skaun og Orkdal kommune. 
 • Støtte frivillige lag- og organisasjoner, samt legge til rette for turstier, gang- og sykkelveger.
 • Utrede plan for kulturhus i Melhus.
 • Ny idrettshall ved Melhus videregående skole
 • Utrede flerbrukshall på Hølonda. 
 • Bygge opp et fond for kommunal egenandel til bygging av idrettsanlegg. 
 • Støtte samordnet plan for utstyr til løypepreparering for alle idrettslagene. 
 • Likebehandling av private og offentlige kunstgressbaner. 
 • Styrke kommunens idrettsfaglige kompetanse 
 • Legge til rette for skytterlaga med egnet skytteranlegg.
 • Reguleringsplan Skjetnemarka bør gjennomføres.
 • Åpningstider i svømmehallene økes.
 • Sikre forhold for frivillig kulturarbeid, for eksempel kor og korps. 

TRYGGHET OG FOLKEHELSE

 • Forebyggende helsearbeid for alle prioriteres. 
 • Trygghet i alle livets faser. 
 • Pleie- og hjelpetrengende skal få hjelp på det omsorgsnivået de trenger. 
 • Bofellesskap for alle med behov.
 • Ta i bruk ny velferdsteknologi, men beholde varme hender. 
 • Videreutvikle familiesentrets tverrfaglighet og tidlig innsats rundt barn og unge. 
 • Styrke ergo- og fysiotjenesten i kommunen
 • Fokus på trim/trening (prehabilitering) som forebygging for å nå målsettingen i 100- år i eget hjem. 
 • Kommunen må legge til rette for å utnytte kapasitet og kompetanse hos lokalt næringsliv og frivillige lag/ org i forbindelse med aktivitetstilbud til eldre. 
 • Utvikle Kroa som frivillighetens Hus. 
 • Tannhelse, påvirke sentrale politikere at tenner er en del av kroppen.
 • Jordmortjenesten bemannes opp 
 • Det skal fortsatt serveres god, fersk og næringsrik mat på alle sykehjem og til alle hjemmeboende som gir gode sanseopplevelser.  

BO I MELHUS

 • Områdeplan Brekkåsen prioriteres.
 • Prioritere boliger for småbarnsfamiler i alle tettsteder. 
 • Fremskaffe egnede ungdomsboliger, bofellesskap for ungdom og førstegangs etablere i samarbeid med næringslivet. 
 • Øke muligheten for å eie sin egen bolig og øke innsatsen med Husbankens virkemidler.
 • Gi innbyggere boligrådgiving slik at alle kan bo trygt, egnet og godt.
 • Gi et tilfredsstillende boligtilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet der leie til eie kan være en del av boligkarriæren.
 • Utvikle nye typer omsorgsbolig som inneholder tjenester, aktiviteter, selvbestemmelse og som gir hverdagsmestring.

NÆRING OG LANDBRUK

 • Positiv tilrettelegger for næringslivet gjennom gode rammebetingelser, forutsigbarhet, oppdaterte arealplaner, offentlig infrastruktur og byggesak.
 • Styrke planområdet med en planleggerstilling.
 • Utvikle Melhus som reiseliv og turistkommune i samarbeid med Visit Trøndelag, Gaula Natursenter og Smak og Opplev Melhus. 
 • Digital turistinformasjon.
 • Utvikle tilleggsnæringer i jordbruk og skog. 
 • Kultur og historiske Melhus som næring, legge til rette for Sagapark, videreutvikle Sagauka. 
 • Næringsareal i alle deler av kommunen. 
 • Ta marka i bruk med beitearealer, sæterveger og hyttebygging.
 • Jordvernet skal være strengt.
 • Landbruksplan følges opp, beiteplan
 • Satsning på digital landbruksteknologi, eks nofence
 • Stimulerer til nydyrking, grøfting, utgardsgjerding, beiting for å forhindre gjengroing, 
 • Oppgradere skogsbilveger og oppdaterte skogbruksplaner. 

MILJØ OG BÆREKRAFT  

 • Alle kommunale bygg skal vurderes å bygges i tre.
 • Oppfordre private utbyggere til mer bruk av tre.
 • Fremtidig hotell i Melhus bygges i tre.
 • Gjenvinning av våtorganiskavfall. 
 • Øke beiteressursen. 
 • Utnytte potensialet i landbruket for å styrke biologisk mangfold og som motvirker årsaker til klimaendringer (treplanting osv).
 • Sikre langsiktig naturmangfold ved å være restriktiv knyttet til endringer i arealbruk. 
 • Vern av dyrkajord. 
 • SP sier Nei til vindkraftutbygging i Melhus.  
 • Tiltak for å redusere plastforbruk.
 • Revidere Klima- og Energiplan og føle opp tiltakene.
 • Øke mulighetene for å reise kollektivt.  

KOMMUNIKASJON 

(transport, veg, vann og fiber)

 • Busstilbudet i distriktene og oppover dalen bør styrkes.
 • Bestillingstransport etableres som et kollektivt 
 • supplement i distriktene. 
 • Årlig fondsavsetting til oppgradering av kommunale veger.  
 • Tilskudd private veier 
 • Bygging av gang og sykkelveger for å bedre trafikksikkerheten og redusere sikringskjøring.
 • Internett og mobildekning skal være en selvfølge i hele kommunen. 
 • Etablere parkeringsanlegg i Melhus sentrum, gratis parkering inntil 3 timer. 
 • Kollektiv bytakst i hele kommunen, samordnes med jernbane. 
 • Sikre pendlerparkering i alle kollektivknutepunkt.
 • Arbeide for ekspressbusser fra Brekkåsen og Løvset til Trondheim sentrum. 
 • Ladestasjon i Melhus sentrum
 • Ta vare på alle godkjente private drikkevannskilder i kommunen.  
 • Trønderbanen må fortsatt være et sammenhengende transportmiddel mellom Støren og Steinkjær.

KOMMUNEØKONOMI

Forvalte kommunens ressurser til det beste for innbyggerne i form av gode tjenester.  Fortsette som en stor, langsiktig og strategisk eier i TrønderEnergi. Eiendomsskatten skal ikke endres i perioden. Omstillingsdyktig og framtidsretta.

 • Opprettholde Gauldal Brann og Redning som et trygt og sikkert tjenestetilbud. Nærhet foran kostnad.
 • Opprettholde brannstasjoner i distriktet
 • Sikre effektive og gode renovasjonsordninger.
 • Legevakta må evalueres og styrkes.
 • Interkommunale og vertskommunale samarbeid for å skape gode sterke fagmiljø. 

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER

 • Melhus kommune skal være en attraktiv, omstillingsdyktig og kompetent arbeidsgiver med gode ledere som gir den enkelte ansatte anerkjennelse, videreutvikling og fremtidsmuligheter. Det skal legges vekt på helsefremmende arbeidsplasser i et inkluderende arbeidsmiljø med rom og plass for alle.
 • Faste hele stillinger skal være regel. 
 • Redusere ufrivillig deltid, fortsette prosjektstillingen 
 • Gi hver enkelt virksomhet mulighet til å utprøve alternative turnusordninger.
 • Støtte ufaglærte til å ta fagbrev.
 • Masterprogram for enhetsledere utvides.
 • Øke andelen lærlinger til 2 pr 1000 innbygger.
 • Gode veiledere til lærlinger, utrede kommunalt opplæringskontor.
 • Utvide «Ung i jobb» til å gjelde hele året.
 • Videreutvikle 3- partssamarbeidet, utvikle prosjektet «medarbeiderdrevet innovasjon» på alle virksomheter.

Design, foto og identitet: Dynamis Design Melhus.